Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.kuchynovo.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
  2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
  3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
  4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
  5. Predávajúcim je Kuchyňovo s. r. o., so sídlom Hradská 124, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 36 366 048, IČ DPH: SK2022192205 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 17661/L (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.kuchynovo.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.
  6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
   1. kontaktná adresa: 
    1. adresa prevádzky č. 1 - Kuchyňovo s. r. o., Hviezdoslavova 1, 029 01 Námestovo
    2. adresa prevádzky č. 2 - Kuchyňovo s. r. o., Jána Hertela 161, 028 01 Trstená
    3. adresa skladu (internetového obchodu) - Kuchyňovo s. r. o., Veterná 158/10, 029 01 Námestovo
   2. kontaktné telefónne číslo:
    1. pre Kuchyňovo Námestovo: (+421) 902 966 766 v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 17:00 hod.
    2. pre Kuchyňovo Trstená: (+421) 911 966 711 v pracovných dňoch v čase medzi 8.00 a 17:00 hod.
   3. kontaktný e-mail:
    1. pre zákazníkov: objednavka@kuchynovo.sk
    2. pre dodávateľov a partnerov: info@kuchynovo.sk
  7. Predávajúci je oprávnený predávať tovar (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu tovaru, zasielanie tovaru a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
  8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČO a DIČ.
  9. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na Internetovom obchode.
  10. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
  11. Nižšie uvádzame adresu pre vrátenie tovaru:
                    Kuchyňovo s. r. o.
                    Veterná 158/10
                    029 01
                    Námestovo
 2. OTVÁRACIA DOBA

  1. Objednávky cez internetový obchod www.kuchynovo.sk prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 3. CENY

  1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty. Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách vrátane DPH.
 4. DOSTUPNOSŤ TOVARU

  1. Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, budeme Vás informovať telefonicky alebo e-mailom zvyčajne do 48 hod. od prijatia objednávky.
 5. KÚPNA ZMLUVA 

  1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente, kedy predávajúci expeduje tovar. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
  2. Vytvorením objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
  4. Všetky objednávky, ktoré sme prijali od zákazníka sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme od objednávateľa požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého výrobku a aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, informujte sa u nás telefonicky alebo e-mailom o možnostiach dodania.
 6. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

  1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 7. STORNO OBJEDNÁVKY

  1. Storno objednávky zo strany kupujúceho: kupujúci má právo stornovať svoju objednávku do 24 hodín. Storno objednávky môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky posielajte na e-mail: objednavka@kuchynovo.sk.
  2. Storno objednávky zo strany predávajúceho: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.
 8. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

  1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade zákazník kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
  2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Zákazník v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí zákazník poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na zákazníkovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci zákazníkovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
  3. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
  4. Tovar, ktorý chcete vrátiť lebo sa vám nepáči alebo vám nevyhovuje do 14 dní od kúpy, musí byť nepoužitý a musí mať pôvodný obal.
 9. PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
  2. platba kartou prostredníctvom internetového platobného portálu,
  3. platba vopred bankovým prevodom,
  4. platba kartou alebo platba v hotovosti (pri osobnom odbere).
 10. DODACIE PODMIENKY

  1. Posielanie prepravnou službou - SR: Tovar je kupujúcemu zaslaný prepravnou spoločnosťou Slovak Parcel Service SPS alebo firmou 123Kuriér. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek v rámci Slovenskej republiky, a to do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: reklamacia@kuchynovo.sk. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 11. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

  1. V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.
 12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
  2. Záruka neplatí na:
   1. chyby zavinené neodborným manipulovaním,
   2. chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...).
 13. REKLAMÁCIE 

  1. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8. obchodných podmienok.
  2. Postup pri reklamácii tovaru poškodeného pri preprave (ak vám príde niečo rozbité):
   1. Prosíme, rozbitý tovar nahlasujte do 24 hodín od prevzatia zásielky! Ak nenahlásite svoju reklamáciu do 24 hodín, vaša reklamácia nebude uznaná!
   2. Všetky zásielky sú poistené v prepravnou spoločnosťou, zničený tovar pri preprave nám preplatia. Majú len jednu podmienku "Nahlásiť poškodenú zásielku do 24 hodín od prevzatia!
  3. V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:
   1. Zašlite výrobok na adresu - Kuchynovo.sk, Veterná 158/10, 029 01 Námestovo. 
   2. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.
   3. K tovaru priložte doklad o kúpe.
   4. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. 
   5. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. 
   6. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený alebo vymenený za nový. 
   7. Vrátiť kúpnu cenu je možné len ak sa pokazený tovar nedá opraviť alebo vymeniť za nový. 
   8. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal.
   9. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
   10. O reklamácii nás prosím informujte e-mailom. V texte e-mailu vlastnými slovami popíšte chybu alebo dôvod reklamácie. Tento email pošlite na e-mailovú adresu: reklamacia@kuchynovo.sk. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS správou. Pri uznaní reklamácie, bude preprava hradená predávajúcim.
 14. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.
  2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.
  3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH.
  4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
  5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.
  6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@kuchynovo.sk. 
  7. Zasielanie dotazníka v rámci programu Overené zákazníkmi: „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“
 15. RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV CEZ PLATFORMY RSO

  1. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
  3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa bodu č. 14.
  4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22. mája 2018.
  5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  6. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.